یاری کرده اید :
3807982363 ریال
دوستان ما :
نفر 2820
طرح های شما :
طرح 41

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(26) نفر حمایت کرده اند
(23 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(5,920,000 ریال) مبلغ حمایت شده
19%