یاری کرده اید :
1160955594955 ریال
دوستان ما :
نفر 136520
طرح های شما :
طرح 136

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(294) نفر حمایت کرده اند
(279 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(16,685,000 ریال) مبلغ حمایت شده
55%