یاری کرده اید :
1160993934955 ریال
دوستان ما :
نفر 155395
طرح های شما :
طرح 136

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
(296) نفر حمایت کرده اند
(179 روز باقی مانده)
(30,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(17,485,000 ریال) مبلغ حمایت شده
58%